Wireless Local Area Network

Matcomp Wireless RouterWLAN je bežična mreža gdje se podaci imeđu dva ili više računara prenose pomoću radio frekvencija (RF) i odgovarajućih antena. Najčešće se koristi u LAN mrežama (WLAN), ali se u posljednje vrijeme sve više nudi i bežični pristup WAN mreži - internetu. Wi-Fi je brand Wi-Fi Alianse koja propisuje standarde i izdaje certifikate za sve Wi-Fi uređaje.

WLAN ima vrlo široku pripremu u današnjoj praksi. Većina današnjih uređaja (Notebook, telefoni, igraće konzole...) imaju sa sobom integrisane wiriless kartice koje im omogućavaju da se spoje na ovakvu mrežu i preko iste imaju pristup internetu ili bilo kojoj drugoj mreži.

Matrix Computers vam može ponuditi projekat i idejno riješenje za instaliranje vaše bežičnih mreža. Mreža može da se instalira na vrlo malom prostoru (objektu, stanu, hotelu...) do veličine čitavog grada i šire. Ovakve mreže se vrlo lako integrišu sa postojećim LAN mrežama i omogućavaju iste mogućnosti sa vrlo približnim preformansama. Takođe pored čitave infrastrukture omogućujemo vam i adekvatnu zaštitu koja je veoma bitan faktor kod ovakvih vrsta mreža.

Za izradu WLAN-a je potrebno imati pristupnu tačku AP (access point) i jednog ili više klijenata. AP povezuje više klijenata u zajedničku grupu i služi za povezivanje sa žičanom mrežom ili sa drugim bežičnim mrežama. Dva ili više AP-a mogu raditi zajedno u WDS (wireless distribution system) načinu rada. Za povezivanje sa drugim mrežama koristi se bežični usmjerivač (wireless router) koji u sebi objedinjuje pristupnu tačku i mrežni usmjerivač. Čest je slučaj da bežični usmjerivač, posebno za male korisnike, ima ugrađen višepristupni spojnik (switch) sa jednom ili više spojnih tačaka, te na taj način može služiti i za povezivanje dijelova žičane mreže sa bežičnom mrežom. Prvenstvena namjena bežičnog usmjerivača je komunikacija sa WAN mrežom što se ostvaruje pomoću sporijih linija kao: Frame Relay, ISDN, DSL, mikrotalasnim vezama ili nekim drugim WLAN tehnologijama.